Aikido Liên Đoàn – Chương Trình Kỷ Niệm Ngày Đại Hoàn Nguyên Tổ Sư Morihei Ueshiba 2018