Chủ tịch Đoàn Phú Hiệp
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
Phó Chủ tịch Ngô Hùng Phương
Tổng Thư ký Trần Văn Kiệt
Ủy viên Chuyên trách Phạm Duy Khoa
Ủy viên Lê Kim Hà
Ủy viên Lê Minh Chánh
Ủy viên Cao Phạm Đình Nghị
Ban Chấp hành