Thời Gian Chương trình
21/01/2019 Chương trình từ thiện lần 1 năm 2019
16/03/2019 – 17/03/2019 Tập huấn quốc tế lần 1 với Shihan Irie Yoshinobu, 7 đẳng Aikikai (Hombu Instruction Tour 2019) đến từ Nhật Bản
31/03/2019 Sinh hoạt Hội viên định kỳ lần 1 năm 2019
21/04/2019 – 02/06/2019 Lớp Aikijo và Aikiken năm 2019
30/06/2019 Sinh hoạt Hội viên định kỳ lần 2 năm 2019
16/06/2019 – 21/07/2019 Khóa đào tạo HLV/ HDV Khóa I/2019
10/08/2019 – 11/08/2019 Tập huấn quốc tế lần 2 với Sensei Vu Ha, 6 đẳng Aikikai đến từ Boston Aikikai – Mỹ
04/08/2019 – 24/11/2019 Tập huấn thăng I-II-III-IV đẳng năm 2019
29/09/2019 Sinh hoạt Hội viên định kỳ lần 3 năm 2019
14/12/2019 – 15/12/2019 Tập huấn quốc tế lần 3 với Shihan Etsuji Horii, 7 đẳng Aikikai đến từ Nhật Bản
29/12/2019 Sinh hoạt Hội viên định kỳ lần 4 năm 2019
Lịch các sự kiện trong năm 2019