Tải về: Tại đây

Chương trình huấn luyện kỹ thuật của Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh