Thời Gian Chương trình
21/01/2019 Chương trình từ thiện lần 1 năm 2019
16/03/2019 – 17/03/2019 Tập huấn quốc tế lần 1 với Shihan Irie Yoshinobu, 7 đẳng Aikikai (Hombu Instruction Tour 2019) đến từ Nhật Bản
10/08/2019 – 11/08/2019 Tập huấn quốc tế lần 2 với Sensei Vu Ha, 6 đẳng Aikikai đến từ Boston Aikikai – Mỹ
12/2019 Tập huấn quốc tế lần 3 với Shihan Etsuji Horii, 7 đẳng Aikikai đến từ Nhật Bản