HAF – Quyết định của UBND về việc thành lập Liên đoàn Aikido Tp. Hồ Chí Minh